Tavsiye Et. Yazdır

 

Selami Yıldırım, Hemşirelik Hizmetlerinde Nedensel Yükleme Teorisi: Bir Alan Araştırması [Makale]

Pınar Yalçın Balçık, Seda Karsavuran, Dünyada ve Türkiye'de İlaç Fiyatlandırması [Makale]

 

Alaattin Aras, Serap Durukan Köse, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Birim Maliyetlerin Sağlık Uygulama Tebliği ile Karşılaştırılması [Makale]

 

Aslı EKİN, Aygül YANIK, Mithat KIYAK, Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dışarıdan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Değerlendirmesi [Makale]

Şerife Alev UYSAL, Belma KEKLİK, Ramazan ERDEM, Rukiye ÇELİK, Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri İle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi [Makale]

Songül ÇINAROĞLU, Bayram ŞAHİN, Yönetici Değerlendirmelerine Göre Hastanelerde Performans Ölçümü[Makale]

 

Songül ÇINAROĞLU, Yönetim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Hastanelerde Profesyonel Yönetici İhtiyacı[Makale]

 

Seda KOCABACAK, Türkiye'de Serbest Eczanelerin Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma [Makale]

Çağdaş Erkan AKYÜREK, Ş. Anıl TOYGAR, Hüseyin ERİŞ, Mehmet TOP, Buzdağının Görünmeyen Kısmı: İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Yönetsel Yansımaları [Makale]

Manar ASLAN, Meryem YAVUZ, Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinde Tıbbi Hizmetlerin Kullanımı Uygunluğunun Değerlendirilmesi [Makale]

Seda KARSAVURAN, Sıdıka KAYA, Saadet AKTURAN, Hasta - Hekim İletişiminde Güven: Bir Genel Cerrahi Polikliniği Örneği [Makale]

 

Levent B. KIDAK, Sevda DEMİR, Esin ÇEBER, Ayşe SAN TURGAY, İzmir'de Bir Hastanede Yöneticilerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Çalışanların Algılamaları [Makale]

Ramazan ERDEM, Aslı KAYA, Belma KEKLİK, Gaye ATİLLA, Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri [Makale]

Şebnem ASLAN, Ramazan ERDEM, Hastane Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Göstermeleri Onların İş Üretkenlik Düzeylerini Etkiler mi? [Makale]

 

Bayram ŞAHİN, Serap TAŞKAYA, Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi [Makale]

Didar Büyüker İŞLER, Şefika ÖZDEMİR, Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Isparta İli Örneği [Makale]

Özay ÇELEN,Cesim DEMİR, Abdulkadir TEKE, Mevlüt KARADAĞ, Hüseyin ABUHANOĞLU, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi’nde Görev Yapan Sağlık Teknisyenlerinin/Teknikerlerinin İş Tatmini Düzeyinin İncelenmesi [Makale]

Neslihan DERİN, Erkan T. DEMİREL, Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği:  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği [Makale]

 

Mustafa DEMİRKIRAN, Bayram ŞAHİN, Pratisyen Hekimlerin İlaç Seçimlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri [Makale]

Emine ŞENER, Ramazan ERDEM, Tahsin AKÇAKANAT, Türkiye’de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili [Makale]

Sibel ERKAL, Selda COŞKUNER, Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumunun ve Kazalardan Korunmak İçin Aldıkları Önlemlerin İncelenmesi [Makale]

Mehmet Ali KÖSEOĞLU, Saffet OCAK, Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir Mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma. [Makale]

 

Ramazan ERDEM, H. Hüseyin YILDIRIM, Gaye ATİLLA, Aygen OKSAY, Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi [Makale]

Sibel ERKAL, Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Selda COŞKUNER, Bir Hastanede Fiziksel Çevre ve Yönetimi (Kurum Ev İdaresi) Hizmetlerini Yürüten Personelin İş Bölümüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi [Makale]

Kıymet FETTAH, Bayram ŞAHİN, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri [Makale]

 

Mehtap ÇAKMAK, M. Kemal ÖKTEM, Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Türk Kamu Hastanelerinde Teknik Verimlilik Sorunu: Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kadın Doğum Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Ölçülmesi [Makale]

Sıdıka KAYA, İsmet ŞAHİN, Yoğun Bakım Ünitelerinin Etkililiği ile Yönetsel ve Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişki [Makale]

Salih MOLLAHALİLOĞLU, Hakan Oğuz ARI, Hasan Gökhan ÖNCÜL, Hakkı GÜRSÖZ, Türk Sağlık Sektöründe Tıbbi Cihazların Sayısal Durumu, Bölgesel Dağılımı ve OECD Ülkeleri İle Karşılaştırmalar [Makale]

 

Özgür UĞURLUOĞLU, İstanbul’daki Hastanelerin Web Sitesi Özellikleri Üzerine Bir İnceleme [Makale]

 

Ece UĞURLUOĞLU, Hacer ÖZGEN, Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet [Makale]

Mehmet TOP, Ömer GİDER, Yunus TAŞ, Seher ÇİMEN, Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması [Makale]

Emine BİLGİLİ, Eyyup ECEVİT, Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri [Makale]

 

Mahmut AKBOLAT, Oğuz IŞIK, Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu Hastanesi Örneği[Makale]

 

İsmet ŞAHİN, Sağlık Bakanlığı Genel Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına Devredilen SSK Genel Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Karşılaştırmalı Analizi, [Makale]

Zafer ÇALIŞKAN, Referans Fiyat ve İlaç Piyasası [Makale]

Gülsün ERİGÜÇ, Ç. Erkan AKYÜREK, Özgür UĞURLUOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde İdari Birim Yöneticilerinin Yönetsel Başarı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma [Makale]

 

Hacer ÖZGEN, Mehtap TATARSağlık Hizmetleri Finansmanında  İnformal Ödemeler

 

Hacer ÖZGEN, Mehtap TATAR, Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi Ve Türkiye’de Durum [Makale]

Gülsün ERİGÜÇ, Pınar YALÇIN BALÇIK, Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimlerinin Çalışanlarla İlişkilerindeki Yeterliliği [Makale]

Çağlar ÖZEL, Doğan N. LEBLEBİCİ, Organizasyon Kusurundan Doğan Zarar Açısından Özel Hastane Ve Hekimlerin Sorumluluklarına Kısa Bir Bakış [Makale]

Hacer ÖZGEN, Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir? [Makale]

 

Sedat BOSTAN, Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Tutumlarının Araştırılması: Farabi Hastanesi Örneği [Makale]

Serap DURUKAN, Çetin AKAR, İsmet ŞAHİN, Seçilmiş Hastanelerde Karşılaştırmalı Poliklinik Gider Yeri Birim Maliyetleri [Makale]  

Burcu G. ÖZCAN, Çağlar ÖZEL, Kişilik Hakları-Hasta Hakları Bağlamında Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Çıkan Hukuki İlişkide Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bazı Değerlendirmeler[Makale]

Gülsün ERİGÜÇ, Pınar YALÇIN BALÇIK, Öğrenen Örgüt ve Hemşirelerin Değerlendirmelerine Yönelik Bir Uygulama [Makale]

 

Candoğan AKCA, Gülsün ERİGÜÇ, Hastane Çalışanlarının Yöneticileri ve Çalışma Arkadaşları ile Yaşadıkları Çatışma Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma [Makale]

Zeynep ÇOPUR, Berrin VARLI, Melda AVŞAR, Merve ŞENBAŞ, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumunun İncelenmesi [Makale]

Ramazan ERDEM, Ebru GÜNLÜ, İletişim Eğilimlerinin Yüksek Bağlam-Düşük Bağlam Ayırımı İle İncelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği [Makale]

Şebnem ASLAN, Musa ÖZATA, Sağlık Yöneticilerinde Duygusal Zeka Boyutlarının Cooper Sawaf Haritasıyla Araştırılması [Makale]

 

Demet ÜNALAN, Fevziye ÇETİNKAYA, Özcan ÖZYURT,Aydemir KAYABAŞI, Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerde İş Memnuniyeti [Makale]

Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER VARLI, Melda AVŞAR, Merve ŞENBAŞ, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi [Makale]

Mustafa KILIÇ, Hatice ÖZTÜRK, Hastanelerde Mesai Saatleri Dışında Yürütülen Yönetim Hizmetleri: Ankara İli Eğitim Hastanelerinde Bir Alan Araştırması [Makale]

Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Sibel ERKAL, Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi [Makale]

Mehmet TOP, Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Türkiye’de Öncelik Belirleme Sürecinde Rol Alan Tarafların Görüşleri ve Sağlık Politikalarına İlişkin Değerlendirmeleri [Makale]

 

Nesrin ÇİLİNGİROĞLU, Nuket SUBAŞI, Özgür ÇİÇEKLİ, Ali Veysel KARA, Ekrem FERLENGEZ, Özcan KOCATÜRK ,Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesindeki 2004 Yılı Ölümlerinin Değerlendirilmesi [Makale]

Bayram GÖKTAŞ, Gökçe ASLAN, Filiz ASLANTEKİN, Ramazan ERDEM, Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği [Makale]

Dilaver TENGİLİMOĞLU, Arzu YİĞİT, Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması [Makale]

A. Erdal SARGUTAN, Sağlık Sektörü ve Sağlık Sistemlerinin Yapısı [Makale]

A. Erdal SARGUTAN, Sağlık Sektöründe Hizmet Talebi [Makale]

 

Mustafa ÖZER, Bayram ŞAHİN, Mehmet ÇETİN, Cesim DEMİR, Ankara İlinde Bulunan Üç Askeri Hastanede Çalışan Askeri Hekimlerin İş Doyum Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi [Makale]

Gülpembe ERGİN, İsmet ŞAHİN, Dış Kaynaklardan Yararlanma Aracı Olarak Hizmet İhaleleri: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Değerlendirmeleri Üzerine Bir Çalışma [Makale]

Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Sibel ERKAL, Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER, Bir Hastanede Ev İdaresi Hizmetlerinde Çalışan Personelin İş Yaparken Sağlığını Korumaya Yönelik Aldıkları Önlemlerin ve Karşılaştıkları Sağlık Problemlerinin İncelenmesi [Makale]

Erdal SARGUTAN, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Yaklaşımı Kavram, Metot ve Uygulamalar [Makale]

Erdal SARGUTAN, Sağlık Teknolojisi Yönetimi [Makale]

 

Kürşat ALGIN, İsmet ŞAHİN, Mehmet TOP, Türkiye’de Aile Hekimlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri[Makale]

Dilek BULUT, Çağla İŞMAN, Muğla İli Sağlık Yöneticilerinde Kişisel Değer Analizi [Makale]

Ümit ÇELEN, Bülent PİYAL, Gülay KARAODUL, Mehmet DEMİR, Ankara Onkoloji Eğitim Hastanesinde Çalışanların İş Doyumu [Makale]

Metin ATEŞ, Tuğrul ERBAYDAR, Kemal DEMİRKIRAN,  Gül ÖZHAN, Egemen CEVAHİR, Emre İŞÇİ, Gebze Halkının Sağlık Hizmetlerini Kullanımı ve Sağlık Kuruluşlarını Tercih Etme Nedenlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma [Makale]

 

Vahit YİĞİT, İsmail AĞIRBAŞ, Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama [Makale]

Bayram ŞAHİN, Sağlık Kaynaklarının Kullanımında Değişkenlik Sorunu: Neden Yönetemiyoruz? Nasıl Yönetebiliriz? [Makale]

Mehveş TARIM, Sağlık Organizasyonlarında Performans Ölçme ve Dengeli Puan Cetveli (Balanced Scorecard) [Makale]

 

Saffet OCAK, Ömer GİDER, Mehmet TOP, Çetin AKAR, Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet-Hacim-Kâr Analizi [Makale]

Mustafa KILIÇ, Şebnem TUNÇ, İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu  Bölgelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi [Makale]

Songül DOĞAN, Sıdıka KAYA, Aksaray’daki Sağlık Bakanlığı Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimi Konusundaki Algıları [Makale]

Mehmet TOP, Bayram ŞAHİN, Hastane Endüstrisinde Değişen Sınırlar: Avrupa Ülkelerinde Yaşanan Son Yirmi Yıllık Süreç [Makale]

Meltem KÜRTÜNCÜ, Perihan Şenel TEKİN, Zonguldak İl Merkezindeki Hastanelerde Çocuk Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi [Makale]

Ramazan ERDEM, Dilek ULU, Futbol Takımı Taraftarlığının Hastane Çalışanları Üzerine Etkisi [Makale]

 

Seyhan İNANOĞLU, Gülsün ERİGÜÇ, Örgüt Kültürü: Personelin ve Yöneticilerin Değerlendirmeleri Açısından Bir Karşılaştırma [Makale]

Fatma PAKDİL, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Hastane Sistemleri Açısından Analizi [Makale]

Mesut ÇİMEN, İsmet ŞAHİN, Bir Kurumda Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyumu Düzeyinin Belirlenmesi[Makale]

Menderes TARCAN, İsmet ŞAHİN, Hastanelerde Yeşil Kart Uygulanmasında Kaşılaşılan Sorunlar [Makale]

Ertuğrul TARCAN, Ergin Sait VAROL, Metin ATEŞ, Bina Kalitesi ve Sağlık İşletmelerinin Performansları Üzerine Etkileri [Makale]

Derya TİRYAKİ, Mehtap TATAR, Sağlık Sigortası: Teorik ve Uygulama [Makale]

 

Hülya ŞAHİN, Gülsün ERİGÜÇ, Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemleri[Makale]

Münevver MENDERES, Erkan MALKOÇ, Hastanelerde Alternatif Bir Fon Kaynağı Olarak Finansal Kiralama (Leasing) [Makale]

Cesim DEMİR, Fahreddin TATAR, Hemşirelerin Hastane Yönetiminden Beklentilerinin Karşılanma Düzeyleri[Makale]

Azize TUNÇ, H.Dilek SEVİN, Hastane İşletmelerinde Kaliteli Konaklama Hizmetlerinin Sürdürülmesinde Kat Hizmetleri [Makale]

 

Nilgün SARP, An Evaluation of the Quality of Life of Turkish Children in the Frame of the Convention on the Rights of the Child [Makale]

 

Münevver MENDERES, Erkan MALKOÇ, Finansal Kiralamanın (Leasing) Uygulanabilirliği ve Ege Üniversitesi Hastanesi Uygulamasının Analizi

Erdal SARGUTAN, Enjektabl Antibiyotiklerin Hastahane Kullanımında "İsraf" [Makale]

Turan FEDAİ, Cesim DEMİR, Kadir TEKE, Bir Diş Hastalıkları ve Tedavisi Polikliniğinde Hekimlerin Zaman Kaybına Neden Olan Faktörler [Makale]

Mehmet YAŞAR, Kadir TEKE; Ruşen DÜNDARÖZ, Ali SIZLAN, Bilgin CÖMERT, Tahir ÖZIŞIK, Acil Servis Kullanımının Aciliyet Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi [Makale]

H.Hüseyin YILDIRIM, Yapısal Uyum Programları ve Sağlık Reformları: Türk Sağlık Reformları İçin Çıkarılacak Dersler [Makale]

 

Bilal AK, H.Dilek SEVİN, Turist Sağlığı ve Turist Sağlığı İmkanları Açısından Antalya Bölgesinde Bir İnceleme[Makale]

 

Gülsün ERİGÜÇ, Ankara Metropolitan Alanda Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Personel Devir Oranları ve Pesonelin İşinden Ayrılma Nedenleri [Makale]

Bayram ŞAHİN, Sağlıkta Yönetim Zorluğu: Hekim Otonomisin Sonu Olabilir mi? [Makale]

Kadir TEKE, Cesim DEMİR, Turan FEDAİ, Korkut ERSOY, GATA Eğitim Hastanelerine Başvuran Hastalara Sunulan Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Değerlendirilmesi [Makale]

Sinem SOMUNOĞLU, Kavramsal Açıdan Sağlık [Makale]

Süheyla ABAAN, Hemşirelik Yönetimi Eğitiminde Vaka Tartışmaları: Bir Sınıf Deneyimi [Makale]

Ferhat Sayım, Sinan Sarısoy, "Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları", TC Maliye Bakanlığı Maliye Dergisi , 244-261 ss., 2010

Ferhat Sayım, Tarık Orhan, "Sağlık Bakanlığı Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Kayıt ve İstatistik Modüllerinin Hastanelerde Kurumsal Yönetim İşlevleri Açısından Değerlendirmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 185-204 ss., 2011

Ferhat Sayım, "Doktor Gruplarında Ekonomi Eğitiminin Genel Özelleştirme Uygulamalarına Bakış Üzerindeki Etkisi", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi , 99-128 ss., 2009

Ferhat Sayım, "Sağlık Bakanlığı Web Tabanlı Merkezi Kayıt Modüllerinin Hastanelerde Muhasebe Düzeni ve Sistemi Açılarından Değerlendirmesi", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 263-284 ss., 2011

Ferhat Sayım, “Sağlık Hizmetlerinin Finansmanına İlişkin Ulusal Hesaplamalar ve Sağlık Alanında Belediyelere Verilen Görev ve Yetkiler”, Bütçe Dünyası Dergisi, Ankara, ss.151-165, 2011/1

Ferhat Sayım, Volkan Aydın, "Hizmet Sektörü Özellikleri Ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Dair Teorik Bir Çalışma", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 245-262 ss., 2011

 

Ferhat Sayım, "Kamu Sağlık Çalışanlarının Ekonomik Olaylara Bakışında İdari Görevlerin ve Ekonomi Eğitiminin Etkisi", Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 3, 141-157 ss., Antalya, Mart 2009

Ferhat Sayım, Mualla Kök, "Sağlık Hizmetlerinde Yerel Yönetim Yatırımları", Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2 , 276-292 ss., Antalya, Mart 2009

Ferhat Sayım, L.Zeynep Çıraklı, "Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinde Maliyet Fayda ve Maliyet Etkililik Göstergelerinin İncelenmesi", Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2, 347-365 ss., Antalya, Mart 2009

Ferhat Sayım, M.Şemsettin Döğücü, "Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı: Kocaeli Örneği", Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 3, 262-275 ss., Antalya, Mart 2009

Ferhat Sayım, Abdullah Şahin, Volkan Polat, "Kamu Sağlık Kurumlarında Yeni Sistemlere Geçiş Kararları Öncesi Ekonomik Analiz:Merkezi Radyolojik Görüntüleri Arşivleme Sistemi Örneği",  II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1, 314-328 ss., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

Ferhat Sayım, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler konferansı dahilinde "Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 3" bildiri kitapçığındaki "Doktor Unvanlı Bir Grup Sağlık Çalışanının Genel Özelleştirme Uygulamalarına Bakışı ve Ekonomi Eğitiminin Bu Bakış Üzerindeki Etkisi", 158-175 ss., Antalya, Mart 2009(Güncelleştirilmiş Hali Dergi Makalesi Olarak Yayınlanmıştır)

Ferhat Sayım, Sinan Sarısoy, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi konferansı dahilinde "II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2" bildiri kitapçığındaki "Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Kalite Uygulamaları İle Mevzuat Açısından Tanıtım Ve Reklâm Harcamaları", 156-170 ss., Antalya, Türkiye, Nisan 2010(Güncelleştirilmiş Hali Dergi Makalesi Olarak Yayınlanmıştır.)

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!